® PeK Automotive d.o.o

 Idrijska cesta 42, 1360, Vrhnika, Slovenia/
info@pekauto.com +386-307-77-050


OUR VACANIES

DELAVEC V PROIZVODNJI /
Manufacturing technician

 
Podjetje, ki se aktivno razvija na podrocju kmetijskih avtonomnih vozil, išce strokovnjake na podrocju proizvodnje. /
Actively developing in the field of agricultural autonomous vehicles company is looking for specialists in the field of manufacturing. Good salary and interesting job are offering. 

 

Nudimo dobro placilo in zanimivo delo.

Odgovornosti / Responsibilities:

 • Pomocniki pri proizvodnji mehanskih delov s CNC-jem / Assistants in mechanical parts production with CNC
 • Delo s kovino in plastiko / Work in metal and plastics

Prednostne izkušnje / Preferable knowledge’s and experiences:

 • Delo s kovino, montaza / Work in metal, fitter work
 • Varjenje / Welding
 • Izkušnje pri delu s kovinsko delovno opremo (struznice in rezkarji) / Experience of working with metal work equipment (turning and milling machines)
 • Izkušnje z delom na podlagi risb / Experience of working based on drawings

 SKLADISCNIK\ WAREHOUSE

Pri svojem delu boste\ In your work you will:

 • prevzemali, skladiscili, pripravljali vso potrebno dokumentacijo\ taken over, stored, prepared all needed documentation
 • skrbeli za skladisce in prevzem blaga\ took care of the warehouse and acceptance of goods
 • vodili predpisane evidence\ kept prescribed records
 • spremljali stanje zalog\ monitor the stock status
 • zagotavljali prijazno in strokovno storitev\ provide a friendly and professional service

Zazeljeno je , da\ It is desirable that:

 • se aktivno sporazumevate v angleskem jeziku\ you are diligent, accurate and reliable
 • ste pripravljeni za ucenje in nova znanja v okviru delovnega mesta\ you are ready for learning and new skills within the workplace
 • ste komunikativni\ you are communicative
 • ste pripravljeni za ucenje in nova znanja v okviru delovnega mesta

Nudimo Vam:

 • dobro placilo
 • zanimive in zahtevne naloge
 • priloznost za profesionalno rast v mednarodni skupini usposobljenih posameznikov
 • ste pripravljeni za ucenje in nova znanja v okviru delovnega mesta

 Procurement manager\ Vodja nabave

Responsibilities\ Odgovornosti:

 • procurement for R&D&M company of all necessary stuff\ nabava vseh potrebnih stvari za podjetje za raziskave in razvoj\ Upravljanje outsourcing
 • outsourcing management\ Upravljanje outsourcing
 • support of procurement and outsourcing chain\ Podpora narocil in outsourcing verige
 • paperwork\ dokumentacijo

Requirements\ Zahteve:

 • no age limitations, but mobility is required\ Ni starostnih omejitev, vendar je mobilnost pomembna
 • education in tech area is preferable but not necessarily in fact\ izobrazevanje na tehnološkem podrocju je priporocljivo, ni pa nujno
 • honesty and creativity\ poštenost, ustvarjalnost, nacrtovanje in organiziranost
 • educability (we will teach this person all necessary skills)\ izobrazba (to osebo bomo naucili vseh potrebnih vešcin)
 • English and Slovenian language on a fluent level\ Angleški in slovenski jezik na tekoci ravni
 • basic German language is good but isn’t requirements\ Osnovno nemški jezik, je dober, vendar ni obvezno
 • business trips\ poslovna potovanja (tudi v tujini)
 • local business trips\ poslovna potovanja (tudi v tujini)
 • B category driving license\ Vozniško dovoljenje kategorije B
We can suggest for the first year of work\ Za prvo leto dela lahko predlagamo:

 

1200 EUR/month net income with all social compensations after all taxes (such companies as personal)

Later growing to depend on personal business activity in the company.

 
 
 

 Electronics Test Engineer

Our company starts series production of a new-generation agricultural electrical robotic platform. We’re currently looking for a teammate for position of Electronics Test Engineer who will perform the following tasks related to series production of electronics for our vehicles

Responsibilities\ Odgovornosti:

 • test and diagnose electronic PCBs and cable assemblies/ preizkusanje in diagnosticiranje elektronskih PCB-jev in kabelskih testov
 • search, select and configure necessary equipment for performing series tests/ iskanje, zbiranje in konfiguriranje potrebne opreme za izvajanje serijskih testov
 • supervise the test process and lead the testing laboratory/ nadzor preizskusnega postopka in vodenje preizkusnega laboratorija

Successful candidate should have the following skills and experiences/ Kandidat naj bi imel naslednje znanje in izkusnje:

 • spoken English/ aktivno sporazumevanje v angleskem jeziku
 • sigher education in the field of electronics or electrical engineering/ visokosolsko izobrazevanje s podrocja elektronike ali elektrotehnike
 • electronics testing or developing experience/ preizkusanje elektronike in razvojne izkusnje
 • any ECAD experience (P-CAD, Altium Designer, Eagle, KiCad, Mentor Pads, etc.)/ kakrsno koli ECAD-jevo izkusnjo, znanje (P-CAD, Altium Designer, Eagle, KiCad, Mentor Pads,..)
 • responsibility and initiative/ odgovornost in lastna pobuda pri delu

What we offer/ Nudimo Vam:

 • decent salary/ dobro placilo
 • interesting and challenging tasks/ zanimive in zahtevne naloge
 • opportunity for professional growth in a team of russian engineers/ priloznost za profesionalno rast v skupini ruskih inzenirjev
 • opportunity for rapid career development/ priloznost za hiter karierni razvoj
® PeK Automotive d.o.o
Idrijska cesta 42, 1360, Vrhnika, Slovenia
info@pekauto.com tel:+38630777050